எபர இடத்ை஺ல் ைர்வு (என் ஸ்டஹப் ஹசஹல்பேஶன்)

இது ஋வ்வஹபொ பவனல ஹசய்க஺றத

ஹடலிவஹ஺ ஹ ட்ட

என் ஸ்டஹப் ஹசஹல்பேஶன் க஻ழ்கண்டவற்னற வழங்குக஺றது: ஹன் இந்ை஺யஹ ஹடலிவஹ஺ | ரவலஹை ஹ ஹபைள்கள஺லிபைந்து பைர்ந்ஹைடுக்கும் ஆப்ஶன். | உ ஹ஺ ஹகங்கள் & ஹ ஹபைந்தும்ைன்னம | ைை஺ப் யைஹக்கம் - ஹ ஹபைள் & ச஺றப்பு உ ஹ஺ ஹகம் | பசனவ & ரஹமஹ஺ப்பு | ந஺ை஺

என் ஸ்டஹப் ஹசஹல்பேஶன

உங்கள் ஹடலிவஹ஺ வண஺கத் பைனவகளுக்கஹக

ப௃க்க஺ய நன்னமகள்

நன்னமகள்

உங்கள் TVS XL100க்கபவ ஺ரத்பயகமஹகத் யஹஹ஺க்கப் ட்ட ஹடலிவஹ஺ ஹ ட்டிகள். இந்ை ஹ ட்டிகள் உங்கள் வண஺கத் பைனவகனள மைை஺ல் ஹகஹண்டு வடிவனமக்கப் ட்டனவ. ஋ங்கள் ஋ஃப்.ஆர். ஺. ஹடலிவஹ஺ ஹக்ஸ்கள் அை஺கம் ந஻டித்ை஺பைக்கவும், ஹ ஹபைத்ைமஹக இபைக்கவும் ையஹஹ஺க்கப் ட்டனவ. இனை உங்கள் TVS XL100இல் ஌ற்ற஺க்ஹகஹண்டு ப ஹய்வ஺டலஹம்.

 • இலகுரக மற்பொம் உபொை஺யஹை
 • குனறந்ை அளவு ஹவப் வ஺ஹ஺வஹக்கம
 • அை஺க வலினமஹகஹண்டத
 • குனறந்ை ரஹமஹ஺ப்ப
 • என்றனர மண஺ பநரம் வனர ஹவப் ம்/ குள஺ர்ச்ச஺னய ைக்கனவத்துக்ஹகஹள்ளும் (இத இன்சுபலட்டட் மஹடல்களக்கு மட்டும் ஹ ஹபைந்தும்)
 • அனைத்து ஹவப் ந஺னலகளுக்கும் ைஹக்குப் ஺டிக்கக்கூடியத

SOLUTIONS FOR EVERY BUSINESS

XL Story
XL Story
XL Story

க஺ளஹச஺க்

ஹகம் வ஺வரணம்:
ப௃ன் க்கம் ை஺றந்ை ஹடலிவஹ஺ ஹக்ஸ
ந஺றம்:
ஹலிபேஹ஺ை஻ன் ஹ ய஺ண்ட் மற்பொம் அரக்கு ஃ ஺ை஺ஷ் – ஋ந்ை ந஺றப௃ம
ஹவள஺ப்புற அளவு L
550*510*500 mm
஺ஹ஺வுகள்:
இபைப் ஺ல் உள்ளை
இைற்கும் யன் டுத்ைலஹம்:
பீஸ்ஷஹ ஹடலிவஹ஺
வ஺னல
ப௉. 7,999 ப௃ைல
XL Story
XL Story
XL Story

ஹரகுலர

ஹக வ஺ளக்கம்:
ப௃ன் க்கம் ை஺றந்ை வனக – இன்சுபலஶனுடன
ந஺றம்:
ஹலிபேஹ஺ை஻ன் ஹ ய஺ண்ட் மற்பொம் அரக்கு ஃ ஺ை஺ஷ் – ஋ந்ை ந஺றப௃ம
ஹவள஺ப்புற அளவு L
550*510*500 mm
஺ஹ஺வுகள்:
இபைப் ஺ல் இல்னல
இைற்கும் யன் டுத்ைலஹம்:
மபைந்துகள
வ஺னல
ப௉. 7,999 ப௃ைல
XL Story
XL Story
XL Story

ஸ்டஹன்டர்ட

ஹக வ஺ளக்கம்:
ப௃ன் க்கம் ை஺றந்ை ஹடலிவஹ஺ ஹக்ஸ் STD WI / WO
ந஺றம்:
ஹலிபேஹ஺ை஻ன் ஹ ய஺ண்ட் மற்பொம் அரக்கு ஃ ஺ை஺ஷ் – ஋ந்ை ந஺றப௃ம
ஹவள஺ப்புற அளவு L
550*500*500 mm
஺ஹ஺வுகள்:
இபைப் ஺ல் உள்ளத
இைற்கும் யன் டுத்ைலஹம்:
மபைந்துகள்
வ஺னல:
ப௉. 7,999 ப௃ைல
XL Story
XL Story
XL Story
XL Story
XL Story

Regular

Part Description:
Top Open Delivery box WI/ WO
Color:
Polyurethane Paint and Lacquer Finish - Any color
Outer Dimension L *W* H:
550*510*500 mm
Partitions
Collapsible Partitions
Also Useful For:
Tea / Coffee Vending Solution
Price
Rs. 10,999
XL Story
XL Story
XL Story

Compact

Part Description:
Top open delivery box CPT WI / WO
Color:
Gel Coat Finish - Any color/ Polyurethane Paint and Lacquer Finish
Outer Dimension L *W* H:
400*480*500 mm
Partitions
Not available
Also Useful For:
Food
Price
Rs. 7,999 onwards
XL Story
XL Story
XL Story

LED Glow

Part Description:
LED delivery Box
Color:
Polyurethane Paint and Lacquer Finish - Any color
Outer Dimension L *W* H:
460*460*340 mm
Partitions
Available
Also Useful For:
Laundry
Price
Rs. 7,999 onwards
XL Story
XL Story
XL Story

Regular

Part Description:
Top open delivery box RLR WI / WO
Color:
Polyurethane Paint and Lacquer Finish - Any color
Outer Dimension L *W* H:
550*510*500 mm
Partitions
Not available
Also Useful For:
Grocery
Price
Rs. 7,999 onwards
XL Story
XL Story
XL Story

Standard

Part Description:
Top open delivery box STD WI / WO
Color:
Polyurethane Paint and Lacquer Finish - Any color
Outer Dimension L *W* H:
550*510*500 mm
Partitions
Not available
Also Useful For:
Grocery
Price
Rs. 7,999 onwards

இது ஋ன்ை

ஹரட்பரஹஃ ஺ட்மன்ட் க஺ட

TVS பமஹட்டஹர் ந஺பொவைம் வடிவனமத்து பமம் டுத்ை஺பெள்ள ஹரட்பரஹஃ ஺ட்மன்ட் க஺ட், மஹற்பொத் ை஺றைஹள஺கள், ௄த்ை குடிமக்களுக்கு வசை஺யஹக கூடுைலஹக இபை சக்கரங்கனள வழங்குக஺றது. உங்கள் சவஹஹ஺ அனு வத்ை஺ற்கு ஹதுகஹப்பும் சவுகஹ஺யமஹக சவஹஹ஺ ஹசய்பெம் வசை஺பெம் இன்ற஺யனமயஹைனவ ஋ன் னை நஹங்கள் புஹ஺ந்துஹகஹண்டுள்பளஹம் ஋ைபவைஹன், இந்ை க஺ட்னட வடினமக்கும்ப ஹது நஹங்கள் வ஺பசஶ கவைம் ஹசலுத்ை஺பெள்பளஹம்.

அங்க஻கஹ஺க்கப் ட்ட மற்பொம் சஹன்றள஺க்கப் ட்டனவ

ஹவற்ற஺க்கஹக வடிவனமக்கப் ட்டத

ஹதுகஹப்புக்கஹக ையஹஹ஺க்கப் ட்டத

஌ஆர்஌஍-ஆல் அங்க஻கஹ஺க்கப் ட்டத

இந்ை க஺ட்டிற்கு ஌ஆர்஌஍ எப்புைல் க஺னடத்துள்ளது, இது மத்ை஺ய அரச஺ன் வ஺ை஺ய஺ல் குற஺ப் ஺ட்டுள்ள மத்ை஺ய பமஹட்டஹர் வஹகை வ஺ை஺கள் 19இன் 126 டி சஹன்றள஺க்கப் ட்ட பசஹைனை ஌ஜன்ச஺.

*வஹடிக்னகயஹளர்கள் GST மற்பொம் LTRT ம஻ைஹை ைள்ளு டிகளுக்கு ைகுை஺பெனடயவர்கள. பமலும் அை஺க ைகவல்களுக்கு அபைக஺ல் உள்ள டீலனர ஹைஹடர்புஹகஹள்ளவும| டி & ச஺ ஹ ஹபைந்தும

உங்கள் வஹகைத்துக்கு ஃப ஶன் உ ஹ஺ ஹகங்கள் ஹ ஹபைத்துங்கள்.

ந஻டிக்கும் ைன்னம & வடிவனமப்ப

 • வஹகைத்ை஺ல் 6 ஹய஺ன்ட் மவுன்டிங

 • 1e 'பகஜ் ஸ்டீல் மட்கஹர்ட

 • இலகுரக வடிவனமப்ப
 • சவுகஹ஺யம் & ஹதுகஹப்ப

 • ஊன்பொபகஹல்களுக்கஹை ஹதுகஹப் ஹை ஌ற் ஹட

 • ஺ன் இபைக்னக சவஹஹ஺க்கஹை ஃபுட்ஹரஸ்ட

 • ஆம்ஸ்ட்ரஹங் சஸ்ஹ ன்ஶன
 • சவஹஹ஺ ஹசய்வது சுல ம் & ஸ்ை஺ரமஹைத

 • சவஹஹ஺ய஺ன்ப ஹது ஃ ஺ட்மன்டின் உகந்ை அகலம் ஸ்ை஺ரத்ைன்னமனய வழங்குக஺றத

 • ச஺றந்ை கட்டுப் ஹடு மற்பொம் ஸ்ை஺ரத்ைன்னமக்கு வலுவஹை ஃ ஺பரம் கட்டனமப்ப

 • 1/5

  TVS-ஆல் வடிவனமக்கப் ட்டனவ

  உங்கள் ஹதுகஹப்புக்கும் வசை஺க்கும் TVS ஺ரத்பயகமஹக வடிவனமத்ை உ ஹ஺ ஹகங்கள்.

  • னசட் பஸஹல்டர்

  • க஺ரஹஷ் கஹர்ட்

  • ஺ல்லியன் ஸஹன்டில்

  • சஹஹ஺ கஹர்ட்

  • ஺ரஹப் னசட் ஸ்டஹன்ட்

  உங்கள் வஹகைத்துக்கு ஃப ஶன் உ ஹ஺ ஹகங்கள் ஹ ஹபைத்துங்கள்.

  சஹஹ஺ கஹர்ட

  ஹ ஹபைள் குற஺ப௅டு: P6220210


 • கபைப்பு தூள் பூசப் ட்ட சஹஹ஺ கஹர்ட் துபைனவத் ைடுக்க உைவுக஺றது மற்பொம் ந஻ண்ட கஹலம் உனழக்கும்.
 • குற஺ப் ஹக ைளர்வஹை ஆனட சக்கரங்களுக்குள் மஹட்டிக்ஹகஹள்ளஹமல் ைடுப் ைன் ப௄லம் ஺ன் இபைக்னகய஺ல் சவஹஹ஺ ஹசய் வர்கள஺ன் ஹதுகஹப்புக்கஹக வடிவனமக்கப் ட்டத

 • MRP - ₹ 195.00

  ஺ரஹப் (னசட்) ஸ்டஹன்ட

  ஹ ஹபைள் குற஺ப௅டு: P6120710


 • வுடர் பூசப் ட்ட ஃ ஺ை஺ஷ் ஺ரஹப் ஺ன் (னசட்) ஸ்டஹன்ட்க்கு ந஻டித்ை ஆபெனள வழங்குக஺றத
 • சவஹஹ஺ ஹசய் வர்கள் ைங்கள் வஹகைத்னை ந஺பொத்துவது ஋ள஺து பமலும் அடிக்கடி ந஺பொத்ை பவண்டிய பைனவ உள்ள னரடர்களுக்கும் வசை஺யஹைது. .

 • MRP - ₹ 100.00

  ப௃ன்புறம் மற்பொம் ஺ன்புறம் க஺ட் இபைக்னக கவர - கபைப்பு / ஋பகஹ

  ஹ ஹபைள் குற஺ப௅டு: P6320700


 • TVS வழங்கும் உயர் ைரம் வஹய்ந்ை இபைக்னக கவர். னநலஹன் நூல் ஹகஹண்டு ைை஺த்துவமஹை ஹண஺ய஺ல் குபொக஺ய னையலுடன் ச஺றப் ஹை ஃ ஺ட் மற்பொம் ஃ ஺ை஺ஶ஺ங்குக்கஹக இனண வஹ஺களஹக துல்லியமஹை னையலுடன் வடிவனமக்கப் டுக஺றது. சுபைக்கம் இல்லஹமல் இபைக்னகபயஹடு கச்ச஺ைமஹகப் ஹ ஹபைந்தும். இது ப௃ன்புற ஹநட் ஹக்ஹகட்டுடன் க஺னடக்க஺றத

 • MRP - ₹ 272.00

  ப௃ன்புறம் மற்பொம் ஺ன்புறம் க஺ட் இபைக்னக கவர - ச்னச / கம்ப்ஃப ஹர்ட் (வசை஺)

  ஹ ஹபைள் குற஺ப௅ட: P6320710


 • TVS வழங்கும் உயர் ைரம் வஹய்ந்ை இபைக்னக கவர். கூடுைல் வசை஺க்கஹக அை஺க அடர்த்ை஺ ஹகஹண்ட பலம஺பைட் ஹசய்யப் ட்ட 8.5 ம஺ம஻ ஃப ஹர்ம஺ைஹல் ையஹஹ஺க்கப் டுக஺றது. இது க஺ழ஺ டஹை அை஺க வலினம ஹகஹண்டது, சுபைக்கம் இல்லஹமல் இபைக்னகபயஹடு கச்ச஺ைமஹகப் ஹ ஹபைந்தும். இைன் ள஻ர் ஹவள்னள ன ப் ஺ங் நமக்கு மை஺ப்பு ம஺க்க உணர்னவ ைபைம். இது ப௃ன்புற ஹநட் ஹக்ஹகட்டுடன் க஺னடக்க஺றது.

 • MRP - ₹ 330.00

  ப௃ன்புறம் மற்பொம் ஺ன்புறம் க஺ட் இபைக்னக கவர் – ஺ளஹக் கம்ப்ஃப ஹர்ட

  ஹ ஹபைள் குற஺ப௅ட: P63206600D


 • TVS வழங்கும் உயர் ைரம் வஹய்ந்ை இபைக்னக கவர். ச஺றப் ஹை ஃ ஺ட் மற்பொம் ஃ ஺ை஺ஶ஺ங்குக்கஹக அை஺க அடர்த்ை஺ ஹகஹண்ட பலம஺பைட் ஹசய்யப் ட்ட 6 ம஺ம஻ ஃப ஹர்ம஺ைஹல் ையஹஹ஺க்கப் டுக஺றது. இது க஺ழ஺ டஹை அை஺க வலினம ஹகஹண்டது, சுபைக்கம் இல்லஹமல் இபைக்னகபயஹடு கச்ச஺ைமஹகப் ஹ ஹபைந்தும். னநலஹன் நூலிைஹல் இரட்னட னையல ப ஹடப் ட்டுள்ளது. இது ப௃ன்புற ஹநட் ஹக்ஹகட்டுடன் க஺னடக்க஺றது.

 • MRP - ₹ 330.00

  ப௃ன்புறம் மற்பொம் ஺ன்புறம் க஺ட் இபைக்னக கவர் – ச்னச / ப்ஹ஻ம஺யம

  ஹ ஹபைள் குற஺ப௅ட: P6320720


 • TVS வழங்கும் உயர் ைரம் வஹய்ந்ை இபைக்னக கவர். கூடுைல் வசை஺க்கஹக அை஺க அடர்த்ை஺ ஹகஹண்ட பலம஺பைட் ஹசய்யப் ட்ட 8.5 ம஺ம஻ ஃப ஹர்ம஺ைஹல் ையஹஹ஺க்கப் டுக஺றது. இது க஺ழ஺ டஹை அை஺க வலினம ஹகஹண்டது, சுபைக்கம் இல்லஹமல் இபைக்னகபயஹடு கச்ச஺ைமஹகப் ஹ ஹபைந்தும். இைன் ள஻ர் ஹவள்னள ன ப் ஺ங் நமக்கு மை஺ப்பு ம஺க்க உணர்னவ ைபைம். இது ப௃ன்புற ஹநட் ஹக்ஹகட்டுடன் க஺னடக்க஺றத

 • MRP - ₹ 390.00

  ப௃ன்புறம் மற்பொம் ஺ன்புறம் க஺ட் இபைக்னக கவர் – கபைப்பு / ப்ஹ஻ம஺யம

  ஹ ஹபைள் குற஺ப௅ட: P6320740


 • TVS வழங்கும் உயர் ைரம் வஹய்ந்ை இபைக்னக கவர். கூடுைல் வசை஺க்கஹக அை஺க அடர்த்ை஺ ஹகஹண்ட பலம஺பைட் ஹசய்யப் ட்ட 8.5 ம஺ம஻ ஃப ஹர்ம஺ைஹல் ையஹஹ஺க்கப் டுக஺றது. இது க஺ழ஺ டஹை அை஺க வலினம ஹகஹண்டது, சுபைக்கம் இல்லஹமல் இபைக்னகபயஹடு கச்ச஺ைமஹகப் ஹ ஹபைந்தும். இைன் ள஻ர் ஹவள்னள ன ப் ஺ங் நமக்கு மை஺ப்பு ம஺க்க உணர்னவ ைபைம். இது ப௃ன்புற ஹநட் ஹக்ஹகட்டுடன் க஺னடக்க஺றத

 • MRP - ₹ 390.00

  னசட் பஸஹல்டர்

  ஹ ஹபைள் குற஺ப௅ட: P6300020


 • இைன் கபைப்பு வுடர் பூச்சு துபைப் ஺டித்ைனல ைடுக்க஺றது, ந஻ண்ட கஹலம் உனழக்கும்.
 • ஺ன் இபைக்னக சவஹஹ஺க்கு ச஺றந்ை ஸ்ை஺ரத்ைன்னமனய வழங்க உைவுக஺றது.

 • MRP - ₹ 95.00

  க஺ரஹஷ் கஹர்ட்

  ஹ ஹபைள் குற஺ப௅ட: P6300050


 • கபைப்பு வுடர் பூச்சு க஺ரஹஷ் கஹர்ட் துபை ஺டித்ைனல ைடுக்கவும் ந஻ண்ட கஹலம் உனழக்கவும் உைவுக஺றத
 • இைன் ைை஺த்துவமஹை வடிவனமப்பு உயர் ைஹக்கத்னை உள்வஹங்க஺ சவஹஹ஺ ஹசய் வபைக்கு பமம் ட்ட ஹதுகஹப்ன வழங்குக஺றது.

 • MRP - ₹ 395

  ஺ல்லியன் ஸஹண்டில

  ஹ ஹபைள் குற஺ப௅ட: P3300640


 • • ஺ல்லியன் ஸஹண்டில் கபைப்பு வுடர் பூச்சுடன் க஺னடக்க஺றது, இது துபை ஺டித்ைனல ைடுக்க஺றது ந஻ண்ட கஹலம் உனழக்கும்.
 • சவஹஹ஺ ஹசய்பெம்ப ஹது ஺ன் இபைக்னக சவஹஹ஺க்கு ச஺றந்ை ஸ்ை஺ரத்ைன்னமனய வழங்க வடிவனமக்கப் ட்டுள்ளது.

 • MRP - ₹ 178.00

  1/5

  YOU MAY ALSO LIKE

  TVS Sport
  TVS StaR City+
  TVS Scooty Pep+